Công cụ chuyển đổi băng thông

...
...

Môi giây

Bit trên giây (Bit / S)
1000000
Kilobit mỗi giây (Kbit / S)
1000
Megabit mỗi giây (Mbit / S)
1
Gigabit mỗi giây (Gbit / S)
10-3
Terabit mỗi giây (Tbit / S)
10-6
Kibibit mỗi giây (Kibit / S)
976,56
Mebibit mỗi giây (Mibit / S)
0,95
Gibibit mỗi giây (Gibit / S)
9,31×10-4
Tebibit mỗi giây (Tibit / S)
9,09×10-7
Byte mỗi giây (B / S)
125000
Kilobyte mỗi giây (KB / S)
125
Megabyte mỗi giây (MB / S)
0,13
Gigabyte mỗi giây (GB / S)
1,25×10-4
Terabyte mỗi giây (TB / S)
1,25×10-7
Kibibyte mỗi giây (KiB / S)
122,07
Mebibyte mỗi giây (MiB / S)
0,12
Gibibyte mỗi giây (GiB / S)
1,16×10-4
Tebibyte mỗi giây (TiB / S)
1,14×10-7

Trên giờ

Bit mỗi giờ
3600000000
Kilobit mỗi giờ
3600000
Megabit mỗi giờ
3600
Gigabit mỗi giờ
3,6
Terabit mỗi giờ
3,6×10-3
Kibibit mỗi giờ
3515625
Mebibit mỗi giờ
3433,23
Gibibit mỗi giờ
3,35
Tebibit mỗi giờ
3,27×10-3
Byte mỗi giờ
450000000
Kilobyte mỗi giờ
450000
Megabyte mỗi giờ
450
Gigabyte mỗi giờ
0,45
Terabyte mỗi giờ
4,5×10-4
Kibibyte mỗi giờ
439453,13
Mebibyte mỗi giờ
429,15
Gibibyte mỗi giờ
0,42
Tebibyte mỗi giờ
4,09×10-4

Mỗi ngày

Bit mỗi ngày
86400000000
Kilobit mỗi ngày
86400000
Megabit mỗi ngày
86400
Gigabit mỗi ngày
86,4
Terabit mỗi ngày
0,09
Kibibit mỗi ngày
84375000
Mebibit mỗi ngày
82397,46
Gibibit mỗi ngày
80,47
Tebibit mỗi ngày
0,08
Byte mỗi ngày
10800000000
Kilobyte mỗi ngày
10800000
Megabyte mỗi ngày
10800
Gigabyte mỗi ngày
10,8
Terabyte mỗi ngày
0,01
Kibibyte mỗi ngày
10546875
Mebibyte mỗi ngày
10299,68
Gibibyte mỗi ngày
10,06
Tebibyte mỗi ngày
0,01

$0

24 Tiếng

$7.99

Ánh sáng

$6.99

Căn bản

$11.99

Vô hạn

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Xem trước mã QR điện thoại di động
Online Converter
Quét mã QR để mở trình chuyển đổi tập tin trong điện thoại của bạn
Thêm công cụ trực tuyến
Chọn một ngôn ngữ
Chọn một khu vực sẽ thay đổi ngôn ngữ trên OnlineConvert.com
Định dạng tìm kiếm

Tìm kiếm các loại tệp được hỗ trợ trên OnlineConvert.com

Quét tập tin tải về mã QR
Quét mã QR để tải xuống tệp của bạn ""